top of page

Clubreglement:

Onze kickboxingclub wil een voorbeeld zijn van een medisch en ethisch verantwoorde club.

Deze bepalingen worden weergegeven in het decreet (Vlaamse Overheid) inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening van 13 juli 2007.

Medisch verantwoorde sportbeoefening: het geheel van preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die eenieder in acht moet nemen met het oog op het fysieke en psychische welzijn van de sporters.


Ethisch verantwoorde sportbeoefening: het geheel van positieve waarden en daarmee verband houdende preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de ethische dimensie in de sport.

Deze waarden kunnen onder andere zijn: de rechten van het kind, inclusie, fair play, de fysieke en psychische integriteit van het individu, respect voor diversiteit, verantwoordelijkheidszin, solidariteit.
 

1. Algemene gedragsregels


1.  Iedereen is welkom in onze kickboxing club. Er worden inspanningen geleverd zodat iedereen er zich thuis kan voelen.
2.  Er wordt op een medisch en ethisch verantwoorde manier getraind en aan wedstrijden deelgenomen (gelijkwaardigheid van kampers,        …).
3.  De deelnemers worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals stress, prestatiedruk, blessures,                gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
4.  Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun                   geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
5.  Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.
6.  Regels en reglementen worden gerespecteerd.
7.  Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.
8.  Er wordt specifieke begeleiding voorzien voor de kinderen waarin rekening gehouden wordt met hun ontwikkelingsniveau. Kinderen             zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.
9.  De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (cfr. de Panathlonverklaring).
10. Sport is cruciaal in de totaalontwikkeling van een individu, maar het gebruik van de aangeleerde kickboxing technieken moet zich                beperken tot de club en mag daarbuiten niet worden toegepast.

 

  KTEAM wil hierbij een belangrijke maatschappelijke rol spelen.


2. Specifieke gedragsregels
 

 2.1 Clubbestuur


1. Zorgt ervoor dat in onze kickboxing club iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
2. De bestuurders zijn er zich van bewust dat ze een voorbeeldfunctie hebben.
3. Appreciëren de inzet van de vrijwilligers.
4. Het clubbestuur blijft op de hoogte van de geldende richtlijnen betreffende de ethisch en medisch verantwoorde sportbeoefening in             (risico)vechtsporten en past deze toe in de club.
5. Stelt respect en sportiviteit als belangrijkste waarden in de club.
6. De leden van het bestuur kunnen geconsulteerd worden wanneer blijkt dat bepaalde leden de gedragscode niet naleven. 
7. Zorgt voor een aangesteld vertrouwenspersoon die zal bemiddelen bij onenigheid tussen de clubleden.


 2.2 Trainers/coaches


1. Passen trainingsinhoud aan zodat gevechtsoefening gebeurt tussen gelijkwaardige kickboxers zowel qua niveau, gewicht als leeftijd.
2. De trainers vervullen een voorbeeldfunctie.
3. Wijzen onze kickboxers op het belang van veiligheid door het gebruik van degelijk persoonlijk beschermingsmateriaal, het verbieden          van sierraden, horloges, … en het creëren van veilige trainingsomstandigheden.
4. Respecteren steeds de beslissingen van scheidsrechters en juryleden en brengen dit over op alle kickboxers
5. Laten de veiligheid en gezondheid van onze leden primeren op de sportieve prestaties door voldoende maatregelen te nemen om de          fysieke en psychische integriteit van de leden te vrijwaren, dit op de trainingen alsook op wedstrijd.
6. Zijn verantwoordelijk voor het aanleren van de sport én voor het gedrag van de leden tijdens de training/wedstrijd. De trainers besteden      aan beide aspecten voldoende aandacht en nemen de verantwoordelijkheid hierin op.
7. Trainers volgen op regelmatige tijdstippen bijscholingen (sport specifieke, didactische en pedagogische cursussen) cfr. VVA / VTS.

 

 2.3 Onze kickboxers


1. Gebruik de aangeleerde kickboxing technieken enkel in de club, nooit daarbuiten.
2. Wees steeds eerlijk over blessures of gezondheidsproblemen, zelfs wanneer je beschikt over een geldig medisch geschiktheidsattest.
3. Heb respect voor jezelf, je medekickboxers, tegenstanders, trainers, clubbestuur, scheidsrechter, juryleden, toeschouwers, het                    materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.
4. Sport volgens de afgesproken regels en aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en juryleden.
5. Draag zorg voor je eigen veiligheid en die van je medesporters door je nagels kort te houden, geen horloges of sierraden te dragen en        steeds degelijk persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen.
6. Wees sportief tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag.


 2.4 Ouders
1. Coach positief door je kind aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.
2. Laat het coachen over aan de wedstrijdbegeleider en het trainen aan de trainers.
3. Wees er bewust van dat de kickboxing sport onmogelijk zou zijn zonder scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers of                      trainingspartners.
4. Leer je kind om de regels van de club omtrent competitie na te komen en de regels van de fair play in acht te nemen.
5. Zie er op toe dat je kind de aangeleerde kickboxing technieken enkel in de club gebruikt, nooit daarbuiten.
6. Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind(eren).


 2.5 Toeschouwers
1. Respecteer steeds de beslissingen van de scheidsrechters en juryleden.
2. Supporter positief door aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.
3. Wees sportief en respecteer de tegenstander.
4. Vermijd verbaal en fysiek geweld.
5. Gebruik geen obscene, racistische of beledigende taal en/of gebaren.
6. Laat het coachen over aan de wedstrijdbegeleider.

bottom of page